Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Клейнер Iгор Саулович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 01.11.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3
4. Код за ЄДРПОУ
00213428
5. Міжміський код та телефон, факс
(061)270-39-00 (061)270-37-39
6. Електронна поштова адреса
ivan.grishko@ztr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.11.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 207 Бюлетень. Цiннi папери України. 04.11.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ztr.com.ua в мережі Інтернет 04.11.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 31.10.2016 382425000.00 3718436000.00 10.28
Зміст інформації:
31.10.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР" значного правочину, предметом якого є надання грошових коштiв (кредиту), вартiсть правочину:382425000.00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 10,28%.